Showa Tokusatsu 80’s

0 00 2 minutes 1 an 1035

À l’occasion des 40 ans de la série X-Or (Uchu Keiji Gavan au Japon), les “Metal Heroes” Hiroshi Watari (Sharivan), Yumiko Furuya (Lili), Kyoko Nashiro (Marine), Masayuki Suzuki (Kojiro Aoyama) ainsi que les antagonistes de la série Miyuki Nagato et Satoshi Kurihara lancent le projet […]