Pink Tokusatsu Project Tenus

0 00 2 minutes 10 mois 668

Masahiro Inoue (Kamen Rider Decade, Jinga) s’est lancé dans un nouveau projet : Pink no Tokusatsu Tsukuru (Création de Tokusatsu Rose), accompagné de Satoshi Matsuda (Kamen Rider Knight) et Kashu Toshiki (Kamen Rider Agito).